فراموشی بهترین چیزی هست که میتونم آرزوش رو داشته باشم. -


تیریون لنیستر / بازی تاج و تخت