بن: ما مردم رو مسخره نمیکنیم / / وسپر: البته به جز مسیحی ها -


کاپیتان خارق‌العاده