پس اگر من به اندازی کافی سیاه نیستم و به اندازه کافی سفید نیستم، اگر من به اندازه کافی مرد نیستم. تونی به من بگو پس من چی هستم… -


دکتر شرلی / کتاب سبز