خوشبختی و بدبختی ما بسته به کیفیت چیزی است که به آن دل میبندیم. -


اخلاق / اسپینوزا