ما بهم خیلی میایم؛ هیچوقت غیر از این رو باور نکن. -


یوناس به مارتا / دارک - فصل 3 - قسمت 8