وقتی که مدام به شما دروغ میگویند، حاصل این نیست که شما این دروغ ها را باور میکنید، بلکه این است که دیگر هیچکس، هیچ چیز را باور نمیکند. مردمی که دیگر نتوانند هیچ‌چیز را باور کنند، قادر به داشتن هیج عقیده ای نیستند. آنها نه تنها از قدرت عمل که حتی از توانایی اندیشیدن و قضاوت نیز محروم میشوند و با چنین مردمی، میتوانید هر آنچه که میخواهید انجام دهید . -


هانا آرنت / توتالیتاریسم