بدترین چیزی که میتواند برای انسان پیش بیاید این است که به قدری مستاصل شود که بخواهد روحش را به شیطان بفروشد و ببیند شیطان هم آن را نمی‌خرد. -


حرف هایی با دخترم درباره‌ی اقتصاد / فصل پنجم - دو بازار ادیپی