در زندگی ام همیشه سعی کرده ام که از غالفگیر شدن و مواجه شدن با مسائلی که به آنها نیندیشیده ام، جلوگیری کنم و زندگی ام را به دست تقدیر نسپارم. برنامه ریزی از مهم ترین ارکان زندگی‌ام تا به امروز بوده است و همین امر موجب شده است که دیگر غافلگیر شدن از زندگیم به آرامی حذف شود.

برای من اعتماد رابطه مستقیمی با غافگیر شدن دارد. اگر اعتماد داشته باشید که قرار نیست به شما آسیبی برسد و شما از اهدافتان دور نمیشوید، دیگر برنامه ریزی برای همه‌چیز وجودش الزامی نیست و راه برای مواجهه با ناشناخته ها باز میشود.

برای من ناشناخته الزاما مکان، افراد و موقعیت های جدید نیست و میتواند هر چیزی باشد که اجازه تجربه به خودم نداده باشم.

مواجهه با ناشناخته ها ترسناک است ولی اعتماد تسکین بخش آن است. در لحظه ای منقلب کننده، ناشناخته نمایان شد و اعتماد کار خودش را کرد؛ ترکیب لذت بخشی از استرسی ابتدایی و آرامش نهایی همراه با حالی خوش و وصف ناپذیر…