در برهه هایی از زندگی به نقاطی حساس میرسیم که تصمیم گیری در آن لحظه به چالشی بزرگ تبدیل میشود و در بین یک چند راهی قرار میگیریم که هر کدام قرار است از یک مسیری خاص ما را به مقصد برسانند، یکی طولانی است و آسان، دیگری کوتاه است ولی صعب العبور.

اگر فرض را بر مختار بودن خویشتن بگذاریم و از فاکتور جبر چشم پوشی کنیم، انتخاب بخشی جداناپذیر از ماست و این انتخاب همراه با مسئولیتی ناخواسته است و چه مسئولیتی میتواند بزرگتر از سرنوشت خویشتن باشد که مطمئنا این مسئولیت بر روی دوش هر وجدان آگاهی، سنگینی میکند.

چالشی که در آن قرار دارم انتخاب نقشی است که قرار است در این جهان برای مدتی نسبتا طولانی بازی کنم. یک سه راهی است که باید قبل از ورود به هر کدام قالبی را بپذیرم و مسیرم را ادامه دهم. حال بایستی انتخاب کنم!!!